Làm sao để mở tài khoản Forex Real tại ATFX?

Bạn chỉ cần cung cấp thông tin theo mẫu sau:

GalaForex hỗ trợ miễn phí mở tài khoản tại ATFX cho khách hàng tại Việt Nam

(*) là bắt buộc